Năng suất rất cao, đạt 2.5/3 tấn/ha (bình quân 7 năm dạt 2.4 tấn/ha/năm trên chung tuyển tại La Khê). Sinh trưởng khoẻ ở hầu hết các vùng trồng cao su, vượt hẳn các giống phổ biến ở miền trung (tại quảng trị đạt tiêu chuẩn mở cạo sau 6.5 ănm KTCB – sớm 2 năm so với GT1 hoặc RRIM 600), sinh trưởng khoẻ ở tây bắc (năm thứ 3 sau khi trồng). Tán thấp ít nhiễm các bệnh quan trọng.

Nhược điểm: Hệ số nhân giống thấp, dễ khô miệng cạo, nhiễm nhẹ corynespora ở vườn nhân nhưng chưa nhiễm trên vườn sản xuất (2010)