Là giống khởi động chậm, chịu chế độ cạo có kích thích. Năng suất trung bình trên mậtcọ BO1, đạt cao ở giai đoạn sau (2.5 tấn /ha/năm). Đáp ứng bền với kích thích mủ. Thân thẳng, tán cân đối, lá dày xanh đậm. Kháng các bệnh lá quan trọng (phấn trắng, héo đen đầu lá, corynespora, rụng lá mùa mưa). Nhiễm bệnh nấm hông trên trung bình nhưng phục hồi tán tốt. Tương đối chịu gió nhưng phục hồi tán tốt. Tương đối chịu gió nhưng chịu rét kém, không trồng ở vùng có khả năng xảy ra rét hại.