Năng suất cao sớm, dẫn đầu trên các vườn sản xuất thử ở An Lộc Đồng Nai (Cẩm Mỹ), Lộc Ninh; Năm đầu tiên đạt 1 tấn/ha, từ năm thứ 2 trở đi đạt 2 tấn/ha. Sinh trưởng rất khở trong giai đoạn KTCB – vượt hẳn RRIV 4, vanh mở cạo dẫn đầu ở các vườn sản xuất thử ở Đồng Phú, An Lộc, Đồng Nai. Tăng trưởng tốt trong khai thác.

Nhiễm nhẹ các bệnh lá, chưa nhiễm corynespora (2010)