Năng suất 2.5-3 tấn/ha/năm ở vùng thuận lợi, sinh trưởng KTCB khá nhưng tăng trưởng trong khi cạo dưới trung bình; chịu rét khá, ít nhiễm phấn trắng, corynespora, nấm hồng.

Nhược điểm: Dễ nhiễm bệnh héo đen đầu lá.