Sản lượng cá thể rất cao, trung bình 6 năm đầu gấp đôi so với PB 235. Sản lượng đạt gần 90g/c/c ngay năm đầu và cao nhất đạt 120g/c/c (năm 3 bắt đầu kích thích). Triển vọng đạt trên 4 tấn/ha/năm giai đoạn cho năng suất cao nhất.

Nhiễm nhẹ các bệnh chính trên cao su (Đông Nam Bộ) ; Chưa nhiễm corynespora (2010)

Nhược điểm: Thân hơi cong, tán thấp.