Năng suất khởi đầu trung bình nhưng tăng dần về sau, cao hơn GT 1 ở hầu hết các vườn khảo nghiệm tại việt nam. Năng suất từ năm cạo thứ 2 trở đi đạt 2 tấn/ha. Kháng bệnh lá quan trọng và kháng gió tốt. (Huế, Hà Tĩnh)