Cao, sớm ở Tây Nguyên, 2 năm đầu gấp đôi so với GT 1 và vưựot hẳn so RRIM 600; đạt thành tích tốt hơn PB 260 trong cùng điều kiện (Trung chuyển tại trạm Chư Prong). Ở Đông Nam Bộ năng suất cao (trung bình 6 năm chưa kích thích ở Tây Ninh năng suất đạt 1.7tấn/ha đạt 145% so với PB 235) Sinh trưởng KTCB trung bình ở đông nam bộ nhưng khoẻ hơn các giống phổ biến (ở Tây nguyên và miênd trung)