Năng suất cao, sớm trên các vùng sản xuất thử; bình quân 1.5tấn/ha ở 3 năm đầu, các năm sau đạt 2.3 tân/ha/năm. Sinh trưởng khoẻ trong giai đoạn KTCB, tăng trưởng khá ở giai đoạn khai thác. Chống chịu bệnh: Dễ nhiễm bệnh phấn trắng, nhiễm nhẹ các loại bệnh khác; Chưa nhiễm Corynespora (2011). Dễ gẫy đổ do gió mạnh. Sản xuất quy mô vừa ở vùng thuận lợi.