Buổi sáng chủ nhật !
Bầu hạt 2 tầng lá giống Rriv 209 đã về xã Long Hưng Huyện Bù Nho Bình Phước !