Sẵn sàng cho 4hecta trồng mới Stump trần giống Rriv209 cho khách hàng Huyện Đạ Tẻ Tỉnh Lâm Đồng vào sáng mai !