Mưa đều trên diện rộng ..khách hàng khẩn trương trồng mới trên vùng đất Hớn Quản Tỉnh Bình Phước.. Và bầu hạt giống Rriv 209 đã sẵn sàng cho ngày mai…ngày 10 tháng 7