Giao bầu tầng lá giống Bp235 cho khách hàng Bắc Tân Uyên Bình Dương !
Chiều hoàn tất lên xe để sáng mai bầu tầng lá giống Rriv 209 về Đăknong trồng mới !!!

Vẫn còn là mùa mưa !!
Vẫn còn trong thời gian trồng mới !
Vẫn còn nhiều bầu hạt tầng lá dành cho khách hàng trồng dặm !!

Hãy gọi Mrs Hạnh :
0️⃣3️⃣9️⃣5️⃣4️⃣1️⃣5️⃣1️⃣2️⃣1️⃣