+ Nguồn gốc: Xuất xứ Malaysia. Phổ hệ: chưa xác định.
+ Dạng cây: Thân hơi vặn, dáng thẳng, phân cành cao. Vỏ nguyên sinh hơi dầy, nhẵn, dễ cạo, tái sinh vỏ tốt.
+ Sinh trưởng: Khá lúc mới trồng, chậm dần lúc mở miệng cạo. Tăng trưởng trong khi cạo kém.
+ Chế độ cạo: 1/2 S d/3. Đáp ứng được với kích thích.
+ Năng suất: 1,5 2 tấn/ha/năm. Năng suất tương đương hoặc hơn PB235.
+ Các đặc tính khác: VM 515 ít nhiễm nấm hồng, loét sọc mặt cạo, nhưng nhiễm các bệnh lá, dễ khô miệng cạo.