Bầu hạt giống Rriv209 và Bp235 đã về bãi dựng tầng lá để chuẩn bị giao cho khách hàng trồng mới vào tháng 4/2021
Cao su giống Hạnh