Bên cạnh vài chục ngàn bầu giống Rriv 209 đang chờ mưa trên vùng Phú Giáo và Bình Long !

Tất cả sẵn sàng …cầu mưa cho tháng 6..!

Vẫn số quen thuộc dành cho Cao su : 0️⃣3️⃣9️⃣5️⃣.4️⃣1️⃣.5️⃣1️⃣.2️⃣1️⃣
Cao su giống HẠNH